Nathiya Gali of Khewra Salt Mine

Nathiya Gali of Khewra Salt Mine.
Photo by: Kaleem Sajid